Grease monkey strain

$185.00$1,800.00

Hybrid | Indica Dominant Hybrid 70% Indica | 30% Sativa | THC: 25% – 27% | CBD: 1%